Naše škola

 

 

Základní škola speciální Jasněnka o.p.s. je školou privátní, plně organizovanou a bezbariérovou. Založena byla v roce 1995. Máme 10 ročníků základní školy speciální, naplněnost tříd je 6 žáků. Do školy jsou přijímáni žáci s diagnózou od hranice středního mentálního postižení, děti s kombinovanými vadami a s poruchami autistického spektra. Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP pro základní školu speciální díl I a díl II. Škola je spádová i pro žáky z okolních vesnic. Stravování žáků zajišťujeme odběrem jídel ze školní vývařovny při ZŠ Pionýrů v Uničově. Součástí školy je školní klub, kde mohou žáci trávit čas před a po vyučování. Od školního roku 2020/2021 je ve škole zřízen přípravný stupeň základní školy speciální. V případě volné kapacity aut je možné domluvit se s vedením denního stacionáře na svozech dětí do školy. 

 

Zaměření školy:

Naše škola poskytuje výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Snažíme se o maximální rozvoj všech složek osobnosti s ohledem na individuální možnosti našich žáků a o vytvoření pozitivního klima školy, aby se žáci ve škole dobře cítili a do školy se těšili. Ve výchovně-vzdělávacím procesu se zaměřujeme na rozvíjení osobnosti žáků s mentálním a kombinovaným postižením a žáků s poruchou autistického spektra, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, které naši žáci uplatní v praktickém životě.

 

Protože se snažíme, aby v naší škole vládl rodinný duch, nabízíme našim žákům i aktivity, které se odehrávají mimo školní lavice. Mohlo by se zdát, že výlety, sportovní dny apod. nepatří k vyučování, ale právě mimoškolní aktivity jsou nejlepším místem, jak navázat s dětmi osobnější kontakt a pomoci jim poznat i prostředí, se kterými by se jinak vůbec nesetkaly. K plnému osobnostnímu rozvoji nestačí učebnice a moderní technika, nejlépe se všichni učíme praxí.

 
 • jezdíme na vícedenní školní výlety

 • slavíme

 • plaveme

 • pečeme a vaříme

 • relaxujeme ve Snoezelenu

 • chodíme do tělocvičny

 • odpočíváme v solné jeskyni

 • sáňkujeme

 • užíváme si canisterapii

 • chodíme do přírody

 

 • pořádáme odborné přednášky pro rodiče